GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal – MAIRON GALATI SA

CUI – RO6581999

Nr. Reg. – J17/3127/1994

Sediu social – Drumul de centură, nr 59, Galați, Romania

Responsabil protecția datelor (DPO) – privacy@mairon.ro

Secțiune – Informații supraveghere video

 Înregistrările video vor cuprinde:

 • Aspectul fizic al unei persoane
 • Prezența persoanei într-un anumit loc la o anumită dată și oră
 • Interacțiunea persoanei cu alte persoane, obiecte, echipamente, animale

Proveniența Datelor cu Caracter Personal

 • Provin din înregistrări video efectuate de camere de supraveghere

Scopurile prelucrării

Pază și securitate

 • Asigurarea, organizarea și executarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 • Asigurarea măsurilor de securitate a rețelei formate din subunități sau puncte de lucru distribuite teritorial de către conducerea unității centrale
 • Impunerea regulilor privind accesul și circulația în interiorul obiectivului păzit
 • Punerea în practică a măsurilor necesare și aplicabile, cuprinzând elementele atât tip condiție cât și elementele neimpuse prin cerințele minimale (dar care trebuie în mod obligatoriu analizate), pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile, inferioare pragului critic
 • Îndeplinirea obligației legale a societății de a realiza implementarea măsurilor stabilite de către experții înscriși în R.N.E.R.S.F. prin Analiza de risc la securitatea fizică a unității
 • Monitorizarea sistemelor de alarmare, a echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizică împotriva intervențiilor neautorizate • Sporirea sentimentului de siguranță

Necesare pentru funcționalitatea internă a societății

 • Evaluarea îndeplinirii obligației salariaților de a  o Realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce le revin conform fișelor de post o Respecta disciplina muncii
  • Respecta prevederile cuprinse în Regulamentul Intern, în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, precum și în Contractul Individual de Muncă
  • Acționa cu fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu o Respecta măsurile de Securitate și Sănătate a Muncii în unitate o Obligația de a respecta secretul de serviciu
  • Executa dispozițiile cu caracter obligatoriu emise de angajator, sub rezerva legalității lor
 • Exercitarea dreptului angajatorului de a
  • Stabili organizarea și funcționarea unității
  • Exercita controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu
  • Constata săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii,

Contractului Colectiv de Muncă aplicabil și Regulamentului Intern o Evalua măsura în care un salariat a realizat obiectivele de performanță individuală

 • Recupera contravaloarea pagubei materiale produse de salariat din vina și în legătură cu munca sa
 • Asigurarea dreptului la egalitate de șanse și tratament și descurajarea și sancționarea oricărei discriminări directe sau indirecte față de un salariat
 • Prevenirea și sancționarea disciplinară a angajaților care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare
 • Implementarea planului de acțiune (ce privesc principiul egalității de șanse între femei și bărbați) ce vizează prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă
 • Îndeplinirea obligației angajatorului de a  o Organiza și a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și sănătății salariaților în toate aspectele legate de muncă
  • Efectua controlul permanent al stării materialelor, utilajelor și substanțelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătății și securității salariaților
  • Implementa politici interne în domeniul relațiilor de muncă care să vizeze
   • Eliminarea toleranței la hârțuirea la locul de muncă
   • Luarea de măsuri antihărțuire preventive și proactive
   • Măsuri preliminare privind soluționarea sesizărilor la nivelul angajatorului
   • Modalitățile de soluționare a sesizărilor la nivelul angajatorului
 • Punerea la dispoziție de informații către echipajele/grupe de intervenție în cazul accidentelor de muncă, incendiilor, situațiilor speciale și alte cazuri de pericol iminent în baza obligației angajatorului de a răspunde pentru asigurarea condițiilor de acordare a primului ajutor, crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum și pentru evacuarea salariaților
 • Probarea absențelor nemotivate ale salariatului
 • Monitorizarea de la distanță a stării de funcționare și consemnarea randamentului echipamentelor și utilajelor (interes legitim)
 • Implementarea de măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze și să fie în măsură să demonstreze că activitățile de prelucrare de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu GDPR
 • Optimizarea costurilor privind paza și a altor activități de monitorizare ce ar necesita (pentru a atinge același rezultat) contractarea de personal suplimentar (interes legitim)
 • Îndeplinirea obligației legale privind condiționarea încadrării unor informații ca și secrete comerciale, de implementarea unor măsuri rezonabile pentru a le păstra secrete (interes legitim)
 • Realizarea de video-conferințe (în cazul încăperilor dotate tehnic pentru video-conferințe; în cadrul unei video-conferinței se poate transmite/înregistra și audio) (interes legitim)

Interacțiuni cu terți

 • Stabilirea răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri, ruina edificiului sau animale (interes legitim)
 • Obținerea de discount-uri la ofertele privind prime de asigurare pentru imobile și marfă (interes legitim)
 • Temeiul Juridic
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului GDPR

(45), art. 6 (1) c)

 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoaneloro Hot. Guvern 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 o Instrucțiuni M.A.I. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003
  • Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
  • Norme – Hot. Guvern 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002
 • Contractuale o Legea 53/2003 – Codul Muncii
 • Interes o Legea 287/2009 – Codul Civil
  • Directiva (UE) 2016/943 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

Destinatari

 • Firma de dispecerat și centru de supraveghere
 • Agenți ai forței publice, avocați, magistrați, executori judecătorești – în cazul unor infracțiuni, contravenții sau litigii  

Criteriile utilizate pentru a stabili perioada de stocare a înregistrărilor

 • Legalitatea prelucrării este asigurată nu doar în baza GDPR art. 22 (7) (unor interese legitime) ci și în baza GDPR art. 22 (2) (necesară pentru executarea unui contract) și (4) (necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale)
  • Aceeași înregistrare făcută de o cameră video poate surprinde date cu caracter personal ce se încadrează în scopuri diferite de prelucrare
  • Nu există mijloacele tehnice prin care informația înregistrată într-un cadru video să fie automat fragmentată și stocată distinct în funcție de scopul prelucrării
 • Stocarea înregistrărilor se face pe medii de stocare digitale ce suprascriu automat informația nouă peste cea mai veche   
 • Perioada maximă de stocare variază: este determinată tehnic de frecvența cu care fiecare cameră declanșează procesul de înregistrare; gradul de compresie a fiecărui cadru în funcție de algoritmul de encodare și caracteristicile imaginii; și a capacității totale alocate sistemului de supraveghere pe mediile de stocare

Drepturile persoanei vizate

GDPR stipulează că persoana vizată are dreptul de a solicita Operatorului (doar privind Datele sale cu Caracter Personal) următoarele • Accesul la DCP

 • Rectificarea DCP
 • Ștergerea DCP
 • Restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a se opune prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea DCP
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Despre existența unui proces decizional automat

 • Prelucrarea NU cuprinde un proces decizional automat, sistemul de supraveghere nu are capacitatea de recunoaștere facială și asociere automată a unei înregistrări cu o persoană vizată

Comentariile sunt închise.